FİYAT LİSTESİ
<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 >>


    TL TL
  GÖZLÜK CAM    
49 Gözlük Cam 33.33 40

    TL TL
  GÖZLÜK ÇERÇEVE    
48 Gözlük Çerçeve 83.33 100

    TL TL
  HASTANE-YATAK (NORMAL YATAK)    
510120 Gündüz yatak ücreti (Psikiyatri, Diyaliz, Acil, Göz hastalıkları v.b) 5.93 7.12
3 Hastane-yatak 875 1,050.00

    TL TL
  HASTANE-YATAK (REFEKATÇİ YATAK)    
76 Refakat-yatak 16.67 20

    TL TL
  HASTANE-YATAK (YOĞUN BAKIM)    
510090 Yoğun bakım 88.98 106.78

    TL TL
  HEMATOLOJİ    
705130 ABO+Rh tayini (forward gruplama)+ABO reverse gruplama 9.49 11.39
705140 ABO+Rh tayini (forward gruplama) 4.75 5.7
904240 aCPT (CARD test) 7.12 8.54
705150 Adsorbsiyon testi 42.71 51.25
904280 Aktive protein C rezistansı 25.42 30.5
904250 Alfa-2 antiplazmin 10.17 12.2
904260 Alfa-2 antiplazmin - plazmin komplex 10.17 12.2
904270 Alfa-2 makroglobulin 5.93 7.12
705160 Alt kan grup tiplendirmesi (her bir grup) 7.12 8.54
904320 Anormal hemoglobin taraması 25.42 30.5
904330 Anti Faktör II a 25.42 30.5
904340 Anti Faktör X a 25.42 30.5
904350 Anti Thrombin 3 Aktivitesi 11.86 14.23
705170 Anti-A, anti-B, veya Anti D-titrajı 17.8 21.36
904360 Antijene özgün sitotoksik yanıt 152.54 183.05
705180 Antikor tanımlama 65.25 78.3
904290 APTT 5.34 6.41
904310 APTT (CARD Test) 7.12 8.54
904300 APTT-LA 11.86 14.23
904370 Asit hemoliz testi (Asit Ham testi) 4.24 5.09
904380 Beta-tromboglobulin 22.03 26.44
705190 Buffy coat deplesyonu 2.37 2.84
705200 Cross match 7.12 8.54
904390 D-dimer (kalitatif) 10.17 12.2
904400 D-dimer (kantitatif) 22.03 26.44
904410 Demir boyası 5.93 7.12
904420 Demir, (idrarda) 2.37 2.84
705230 Direkt coombs (kompleman) 5.34 6.41
705220 Direkt coombs testi (Ig G) 5.34 6.41
705210 Direkt coombs testi (polispesifik) 5.34 6.41
904430 Doku Plazminojen aktivatör (TPA) 25.42 30.5
705240 Donör muayenesi 2.97 3.56
904440 Dört basamaklı doku tiplendirmesi (Kök hücre nakli,her lokus için) 423.73 508.48
705250 Elüsyon testi 23.73 28.48
904450 Eozinofil katyonik protein 29.66 35.59
904460 Eozinofil sayımı 2.37 2.84
904470 Eritropoetin 22.03 26.44
904480 Eritrosit agregasyonu 3.39 4.07
904490 Eritrosit enzim paneli 10.17 12.2
705260 Eritrosit süspansiyonu yıkama 8.9 10.68
904500 Euglobulin lizis 2.54 3.05
904510 F8 antikoru 11.86 14.23
904520 F9 antikoru 11.86 14.23
904530 Faktör 2-13 (Her bir faktör için) 20.34 24.41
904540 Faktör 7 antijeni 20.34 24.41
904550 Faktör inhibitör tayini 16.95 20.34
904560 Fetal hemoglobin (Hb.F-Singer testi) 2.54 3.05
904570 Fetal hemoglobin boyası 3.39 4.07
904580 Fetal hücre 12.71 15.25
705270 Fibrin glue hazırlama 44.49 53.39
904590 Fibrin monomerleri 3.39 4.07
904600 Fibrin yıkım ürünleri (kantitatif) 5.93 7.12
904610 Fibrinojen 5.93 7.12
904620 Fibrinopeptidaz 6.78 8.14
904630 Fibronektin 10.17 12.2
904640 Global fibrinolitik kapasite 84.75 101.7
904650 Hb H Boyası 2.54 3.05
904660 Hb S 10.17 12.2
904670 HbH (alfa talasemi paneli) 20.34 24.41
904680 Heinz-body aranması 3.39 4.07
2 Hematoloji 66.67 80
904700 Hemoglobin elektroforezi Aqar jel ile 25.42 30.5
904690 Hemoglobin elektroforezi HPLC ile 38.14 45.77
705280 Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin tayini 1.69 2.03
904710 Hemoglobin zincir analizi (HPLC) 38.14 45.77
904720 Heparin 6.36 7.63
904730 Heparin kofaktör II 5.08 6.1
904740 HLA (A, B, C doku diplendirilmesi, tek antijen, serolojik) 17.8 21.36
904750 HLA (DQ, DP, DR Doku tiplendirmesi, her biri için, serolojik) 21.19 25.43
904760 HLA A, B, C (moleküler yüksek çözünürlükte, her biri) 110.17 132.2
904770 HLA B27 13.56 16.27
904780 HLA DP, DR, DQ (moleküler yüksek çözünürlükte, her biri) 110.17 132.2
904790 HLA uygun donör taranması (aile içi) 135.59 162.71
904800 HLA-A,B,C (moleküler düşük çözünürlükte, her biri) 80.51 96.61
904810 HLA-DR,DP,DQ (moleküler düşük çözünürlükte, her biri) 80.51 96.61
904820 In vitro doku kültürü (semi solid agar) 30.51 36.61
904830 In vitro doku kültürü değerlendirilmesi (her koloni tipi için) 15.25 18.3
705290 İndirekt coombs testi 6.53 7.84
904840 İnvitro ilaç duyarlılığı (herbir ilaç için) 63.56 76.27
904850 Kanama zamanı 1.69 2.03
904860 Kemotaksis (nötrofil-monosit) 5.08 6.1
904870 Koagulasyon faktör inhibitör testi 20.34 24.41
904880 Kollajen ADP (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu) 35.59 42.71
904890 Kollajen epinephrin (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu) 35.59 42.71
904900 Kriyofibrinojen tayini 5.08 6.1
904910 Kriyoglobulin 5.08 6.1
904920 Lenfosit alt grupları 84.75 101.7
904930 Lenfosit izolasyonu 6.78 8.14
904940 Lenfosit kemotaksis 15.25 18.3
904950 Lenfosit transformasyon (komple) 11.86 14.23
904960 Lökosit adhezivite 4.24 5.09
904970 Lökosit fonksiyonları testi 8.47 10.16
904980 Lökosit sistin izolasyonu (HPLC) 38.14 45.77
904990 Lökositlerin antijen histamin salınımı 10.17 12.2
705300 Lökositten arındırılmış kan ürünü hazırlama 2.37 2.84
905000 Lupus antikoagülan (doğrulama testi ile) 20.34 24.41
905010 Lupus antikoagülan taraması 5.93 7.12
905020 Lupus eritematozis (LE) hücresi 1.69 2.03
905030 Lymphokine Activated Killer (LAK) 20.34 24.41
905060 Methemoglobin redüktaz 2.54 3.05
905070 Methemoglobin tayini 3.39 4.07
905040 Mikst lenfosit kültürü (herbir donör için) 20.34 24.41
905050 Minör HLA antijenleri (her biri) 14.41 17.29
905080 Monoklonal antikor (herbiri) 29.66 35.59
905090 Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs, HCV, HIV1 tayini 59.32 71.18
905100 Oksihemoglobin 8.22 9.86
905110 Oraklaşma testi 4.24 5.09
905120 Ozmotik frajilite testi 8.47 10.16
905130 Özel hematolojik boyalar PAS, Peroksidaz, Sudan Black, LAP,vb) 8.47 10.16
905140 PAC-1 kompleks (flow sitometri) 33.05 39.66
905150 PAI-1 (Plazminojen aktivatör inhibitör 1) 16.95 20.34
905160 Panel reaktif antikor (PRA) class I antijene spesifik 63.56 76.27
905170 Panel reaktif antikor (PRA) class I tarama 45.76 54.91
905180 Panel reaktif antikor (PRA) class II antijene spesifik 63.56 76.27
905190 Panel reaktif antikor (PRA) class II tarama 45.76 54.91
905200 Pıhtı retraksiyonu 1.69 2.03
905210 Pıhtılaşma zamanı 1.69 2.03
905220 Piruvat kinaz 3.39 4.07
905230 Platelet F4 42.37 50.84
905240 Plazminojen 16.95 20.34
905250 Plazminojen 14.41 17.29
905260 Protein C 38.14 45.77
905270 Protein C antijeni 25.42 30.5
905280 Protein S 38.14 45.77
905290 Protein S antijeni 25.42 30.5
905300 Protrombin fragman 1+2 5.93 7.12
905310 Protrombin kompleksi 20.34 24.41
905320 Protrombin zamanı (koagülometre) 5.93 7.12
905330 Rekalsifikasyon zamanı 1.69 2.03
905340 Reptilaz zamanı 16.95 20.34
905350 Retikülosit sayımı 3.39 4.07
905360 Retikülosit sayımı (otomatik sistem) 8.47 10.16
705310 Sellüler kan ürünlerinin ışınlanması 10.68 12.82
905370 Serum opsonik aktivite 5.93 7.12
905380 Sitotoksik lenfosit alt grupları (panel) 66.1 79.32
905390 Sitotoksisite (doku, total cross-match) 15.25 18.3
705320 Soğuk aglütininler 5.93 7.12
905400 Stem hücre viyabilite testi 15.25 18.3
705330 Steril tüp birleştirme 7.12 8.54
705340 Taze donmuş plazma - kriyopresipitat eritilmesi 1.78 2.14
905410 Tissue factor pathway inhibitor (TFPI, serbest) 42.37 50.84
905420 Tissue factor pathway inhibitor (TFPI, total)) 42.37 50.84
905430 Trombin aktive fibrinoliz inhibitörü (TAFI) 42.37 50.84
905440 Trombin zamanı 5.93 7.12
905450 Trombin+anti-trombin kompleks (Tat) 4.24 5.09
905460 Tromboelastogram 25.42 30.5
905550 Tromboksan 21.19 25.43
905470 Trombomodulin 16.95 20.34
905480 Tromboplastin jenerasyon testi (TGT) 5.08 6.1
905490 Trombopoetin 16.95 20.34
905500 Trombosit adezivite testi 2.54 3.05
905510 Trombosit faktör 3 veya faktör 4 6.78 8.14
905520 Trombosit fonk.agregasyon (her bir agregan için) 21.19 25.43
905530 Trombosit fonk.sekresyon (her bir agregan için) 21.19 25.43
905540 Trombospondin 5.08 6.1
905560 Unstabil hemoglobin-S presipitasyon testi 2.12 2.54
905570 von Willebrant Faktör antijeni 21.19 25.43
905580 von Willebrant faktör, ristosetin kofaktör 33.9 40.68