YÖNETMELİK
Bu alanı WORD formatında indirmek için tıklayınız.

ANKARA BAROSU AVUKATLARI
YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
 

BİRİNCİ KISIM
Kuruluş ve Amaç

 

Kuruluş:

MADDE 1 – 6207 Sayılı Kanun hükümlerine uyularak (Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı)kurulmuştur.

Amaç:

MADDE 2 - Sandığın Amacı:

 1. Hastalık, geçici iş göremezlik,
 2. Sürekli malullük nedeniyle çalışamaz hale gelme,
 3. Deprem, sel, yangın gibi afetler sonucu mesleki araç ve gereçleri yitirme,
 4. Emeklilik yardımı alma hakkını kazanma,
 5. Ölüm hallerinde, yönetmeliğin ilgili maddelerinde tanımı yapılan hak sahiplerine yönetmelikte öngörülen yardımları yapmaktır.
 6. Ayrıca sandık, üyelerinin zorunlu tüketim maddelerini en ucuz ve sağlıklı bir biçimde edinmeleri için gerekli girişimleri yapar, üyelerin ve ailelerinin yıllık dinlenme ve olası diğer sosyal gereksinimlerini giderici önlemleri alır, vakıf ve benzeri örgütler, işletmeler, şirketler kurar, kurulmuş şirketlere ortak olur.

 

İKİNCİ KISIM
Yönetim-Temsil-Denetleme

Sandığın Yönetimi:

MADDE 3- Sandığı Baro Yönetim Kurulu temsil ve Yürütme Kurulunun görüş ve önerilerini alarak idare eder.

 YÖNETİM KURULU:

 1. Sandığın mallarını, gelirlerini, kuruluşlarını, işletmelerini ve şirketlerini yönetir.
 2. Sandık çalışma raporunu, sandık bütçesini, iş ve plasman programını, yıllık bilanço ve 2 yılda bir teknik bilançosunu hazırlar ve Genel Kuruluna sunar.
 3. Sandık’la ilgili işlerin yürütülmesi için üyelerinden birini sandık işleriyle görevlendirir.
 4. Sandık adına taşınmaz mallar satın almaya, bağış kabul etmeye, bağışlanan veya satın alınan malları satmaya ve bunlar üzerinde her çeşit ayni haklar kurmaya, taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmeye ve sandık varlığının sağlam bir biçimde işletilmesi konusunda her türlü kararlar almaya, üyelerinin sosyal güvenliği ile fonlar kurmaya, bu fonları yönetmeye, bu konularla ilgili fon uygulama esaslarını belirlemeye yönetmelikte öngörülen uygulama yönetmelikleri çıkarmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
 5. Sandığın benzeri kuruluşlarla, şirketlere ortak girişimlerde bulunması, ortak yatırımlar yapmasını gerçekleştirir.

 

 

YÜRÜTME KURULU

MADDE 4- Sandığın amaç maddesinde öngörülen işlerin yapılabilmesi, Yönetim Kurulunca verilen ve 3.madde’de belirtilen görevlerin yerine getirilebilmesi, sandığın ve üyelerin yararına olan her türlü sosyal ve ekonomik önlemlerin zamanında düşünülüp, alınabilmesi, yatırımların gerçekleştirilebilmesi gibi konularda görev yapmak üzere Baro Yönetim Kurulunca sandığa kayıtlı en az iki yıl kıdeme sahip ABAYS üyeleri arasından seçilecek,bu işlerde deneyimi olan, altı kişi ve görevli Yönetim Kurulu üyesinin katılımı ile oluşan yedi kişilik bir kuruldur. Kurul kendi arasından seçtiği bir başkanın yönetiminde çalışmalarını yürütür. Yokluğunda kıdemli üye toplantıya başkanlık yapar.

Sandık, paydaş olarak katıldığı kurum ve kuruluşlarda, işletme ve şirketlere temsilci görevlendirebilir. Temsilci, Yürütme Kurulunca önerilerek ABAYS üye’si adaylar arasından Yönetim Kurulunca seçilir.

(Bu madde 13 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiştir.)
                                    

 

DENETİM KURULU

MADDE 5 – Sandık, Baro Genel Kurulunca denetlenir. Genel Kurulda seçilen denetçiler, en az 6 ayda bir sandığı denetleme görevini yaparlar. Denetçiler yıl içinde yapacakları denetlemeler sırasında sandık görevlilerinden bilgi isteyebilir, izlenimlerini Yönetim Kuruluna yazı ile bildirirler.

 

SANDIK ÖRGÜTÜ

MADDE 6 – Sandık, işlerinin yürütülebilmesi için yeteri kadar sürekli ve geçici eleman çalıştırır. Müdür sıfatıyla görevlendirilen eleman sandık örgütünün başı olup, işlerin yürütülmesinden Yönetim ve Yürütme Kuruluna karşı birinci dereceden sorumludur.
 
Müdür ve diğer çalışanların yetki ve sorumlulukları, özlük hakları bu konuda Yönetim Kurulunca çıkarılacak çalışma yönetmeliğinde gösterilir.

 

TUTULACAK KAYITLAR
 
MADDE 7 – Sandık Yönetimi ile ilgili tutulacak kayıtlar, Yönetim Kurulunca hazırlanacak çalışma yönergeleri ile belirlenir. Yönetim Kurulunun ve Yürütme Kurulunun kararları, onaylı ve sıra numaralı karar defterine yazılır ve imzalanır.

Sandığı yükümlülük altına alacak yazı ve belgelerin, suretleri ne şekilde ve kimin tarafından imzalanacağı Yönetim Kurulunca kararlaştırılıp, ilgili kurumlara sirkülerle bildirilir.

(Bu madde 13 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

 

 İKİNCİ BÖLÜM
 Sandığa Giriş-Çıkma – Çıkarılma –Yeniden Giriş

 

Sandığa Giriş:

MADDE 8 – Ankara Barosu’nda kayıtlı bulunan ve bundan sonra kayıt edilecek avukatlar ile Baro personeli diledikleri zaman 12.maddede yazılı ödentiyi ödeyerek, Yönetim Kurulu kararıyla sandığa üye olabilirler.

Sandık çalışanları, göreve başladıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde üye olmak zorundadırlar.

Şu kadar ki; 40 yaşını bitirmiş olanların, sandığa üye olabilmeleri için giriş ödentisinden ayrı olarak 40 yaşın üzerindeki her yıl için Yönetim Kurulunun ABAYS’ın her mali dönemi başında tespit edeceği ek giriş ödentisini ödemeleri gerekir. Yıl kesirleri tam yıl sayılır.

Ankara Barosu’nda staj yapmakta olan ve 12.maddeye göre belirlenmiş giriş ödentisinin iki katını ödeyen stajyer avukatlar, staj süresince hastalık yardımlarından yararlandırılırlar. Bu süre bir yılı aşamaz. Bu bir yıllık süre sonunda Ankara Barosunda stajyerliğini sürdüren ve takiben levhaya avukat olarak kaydolan avukatlardan aylık ödentisini yatıranların üyelik ilişkisi sürdürülür. Bunlar hakkında, 28.maddedeki bir yıllık süre uygulanmaz.

(Bu madde 13 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiştir.)
 

Sandık ’tan Çıkma Ve Çıkarılma:

MADDE 9- Sandık üyeleri istediklerinde yazılı başvurularını ABAYS’a vererek sandıktan her zaman çıkabilirler. Baro ve sandık personeli bu görevlerinin sona erdiği tarih itibari ile üyelikten çıkmış sayılırlar. Çıkanlara durum yazılı olarak bildirilir.

Çıkan veya çıkarılan üyelere, biriktirme fonundaki çıkma veya çıkarılma tarihindeki toplam birikintilerinin karşılığı sandığın mali durumu da dikkate alınarak, yönetim kurulu kararıyla nakit olarak ödenir. Sandıktan çıkarılan üyeye hiçbir şekilde faiz ödenmez.

(Bu madde 13 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiştir.)
 

Sandığa Yeniden Giriş

MADDE 10- Her ne sebeple olursa olsun, sandıktan çıkanların tekrar sandığa üye olma istekleri; giriş ödentisini ödemeleri, çıkarken aldıkları değerlerle (gayrimenkul payından emekli ikramiyesi olarak alınan paralar hariç), çıkmadan önce varsa sandığa olan borçlarını, çıkma zamanından yeniden giriş tarihine kadar geçen süre içinde ödemeleri gereken her türlü ödentileri ve süreye ait sosyal dayanışma paylarını T.C. Ziraat Bankasının bir yıl vadeli mevduata uygulanan faiz oranı ile birlikte sandığa ödemeleri halinde, Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Üyelik istemleri kabul edilenler üyeliklerinin kabulü tarihinden itibaren yeni sandık üyesine bu yönetmelikle tanınan haklardan yararlanırlar.

Her ne sebeple olursa olsun sandıktan çıkan üyeler, yeniden sandık üyesi olmaları halinde en az 3 yıl sandık üyeliğinden sonra emekliliğe hak kazanırlar.15 yıllık emeklilik süresi hesabında sandık dışında kalınan süre hesaba katılmaz.

(Bu madde 13 Ekim 2012 tarihli genel kurul kararı ile değiştirilmiştir.)
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sandığın Gelirleri

BİRİNCİ KISIM
Gelirler
 

Gelir Kaynakları:

MADDE 11 –

 1. Giriş ödentisi,
 2. Aidat ( Biriktirme fonu ve Sosyal dayanışma fonu ödentilerinden oluşur )
 3. Sandığa yapılacak bağışlar,
 4. İştirak, şirket ve kuruluşlardan gelecek gelirler,
 5. Menkul ve gayrimenkul sermaye iratları,
 6. Kira gelirleri
 7. Diğer gelirler

 

Sandık üyeleri ABAYS mali dönemi başında saptanacak aidatı ödemekle yükümlüdürler. Bu ödenti aylık eşit taksitlerle ödenir.

(Bu madde 13 Ekim 2012 tarihli genel kurul kararı ile değiştirilmiştir.)
 

Giriş Ödentisi:

MADDE 12 – Sandığa yazılacak her üyeden bir defa için ABAYS mali dönemi başında Yönetim Kurulunca saptanacak giriş ödentisi alınır(8.madde hükümleri saklıdır.)

Baro Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri arasında sandık üyesi olamayanların göreve başladığı tarihten itibaren 1 ay içinde üye olmaları zorunludur.

(Bu madde 13 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

 

Biriktirme Fonu:

MADDE 13 –Biriktirme Fonu, üyenin aylık aidatından 1/2 (%50) oranında ayrılan kısmı ile her yıl sonunda oluşan gelir fazlasının %50’nin mevcut biriktirmelere oranı neticesinde bulunan katsayı nispetinde altına çevrilerek, üye hesaplarına aktarılmasından oluşur.

Bu fonda para bulundurulmaması esas olup mevcut altın, altın yatırım hesaplarında değerlendirilir. Sandık üyeleri Yönetim Kurulunun, ABAYS mali dönemi başında tespit edeceği aylık ödentiyi ödemek zorundadırlar. Üyelerin aylık ödentileri üyelerin hesaplarına aidatın ödendiği tarihteki altın satış değeri itibari ile işlenir.

Biriktirme fonu sadece üyelikten çıkma, çıkarılma, emekli yardımı alma, ölüm yardımı alma ve sürekli malullük hallerinde ödeme yapmak üzere kullanılır. Bu fondan başka harcama ve aktarma yapılamaz.

Dönem sonunda zarar çıkması halinde yukarıda belirtilen esaslara göre hesaplanacak zarar miktarı, üyelerin biriktirme fonundaki hesaplarına yansıtılır.

(Bu madde 13 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

Sosyal Dayanışma Fonu:

MADDE 14 – Sosyal dayanışma fonu, üyenin yıllık ödentisinden ayrılan %50’lik kısım ile yönetmeliğin 11. ve 16. maddesinde belirtilen gelirlerden oluşur.

Mali yıl sonunda sosyal dayanışma fonunda, yıllık üye aidat toplamının %50’sinden fazla para olması halinde aşan kısmın tamamı 13.maddedeki esaslar dâhilinde biriktirme fonuna aktarılır.

Sosyal dayanışma fonunun ne şekilde kullanılacağı ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.
(Bu madde 13 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

 

Gayrimenkul Payı:

MADDE 15 – Sandığın maliki olduğu gayrimenkullerin sigorta değerinin biriktirme fonu toplamına bölünmesi suretiyle bulunacak katsayının, biriktirme ödentileri toplamı ile çarpılması sonucu bulunan miktar, her bir üyenin gayrimenkuldeki payını ifade eder. 2.maddenin (b),(d),(e) bentlerindeki hallerde üyelerin bu hisseleri, buradan kendilerine ödenir.

(Bu madde 13 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

 

Bağış ve Diğer Gelirler:

MADDE 16 – Sandık her türlü bağış kabul eder.
Gerek bağışlanan taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar gerek;

 1. Ölüm hallerinde hak sahipleri 10 yıl süre ile bulunmayan veya alacakları talep olunmayan üyelerin hesaplarından elde edilen paralar,
 2. Sandıktan ayrılan avukatlardan 10.madde gereğince sandığa gelir kaydedilecek paralar,
 3. Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak gezi, gösteri ve balo gelirleri.
 4. Sandığın kuracağı veya katılacağı işletmeler, şirketler ve kuruluşlardan gelecek kâr payları ve benzeri gelirler.
 5. İlan, reklam, menkul, banka, faiz, faks, fotokopi, kırtasiyeden sağlanan gelirler ile başkaca gelirler, sandığın diğer gelirlerini teşkil eder.

 

(Bu madde 13 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

 
 İKİNCİ KISIM
Gelirlerin Dağıtılması

 

MADDE 17 –

Sandık gelirleri üyelere üç ayrı kaynaktan dağıtılır:

 1. Biriktirme Fonu
 2. Sosyal Dayanışma Fonu
 3. Gayrimenkul Payı

 

(Bu madde 13 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

 
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Sosyal Yardımlar ve Giderler

 

Gider Yerleri:

MADDE 18 – Sandığın tüm giderleri, (13.madde hariç) 14.maddedeki gelirlerden karşılanır.

GİDERLER:

 1. Sosyal yardımlar
 2. İştiraklere, şirket ve kuruluşlar için ayrılacak kuruluş ve işletme sermayeleri,
 3. Yönetim giderleri,
 4. Olağanüstü giderler

(Bu madde 13 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

 

BİRİNCİ KISIM
 Sosyal Yardımlar

 

Hastalık Yardımları:

MADDE 19- Hastalık yardımları, hastalık ve kaza nedeni ile üyenin ve eşinin tedavi giderlerini belli limit ve yüzde oranında karşılanması ve üyeye geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesidir.

Sağlık yardımı, üyenin ve eşinin fonksiyonel dengesinde tıbbi ve cerrahi müdahaleyi gerektirecek durumlarda yatarak ve ayakta hasta tedavi etmek amacıyla kurulan, devletin resmi hastaneleri, özel idare ve belediye hastaneleri ile devletin kontrolü altında ve asgari sağlık personelinin devamlı gözetiminde bulunan sağlık ocakları, 2219 sayılı özel hastaneler kanunu ve bağlı yönetmeliklere göre yatarak veya ayakta tedavi etmek amacı ile Sağlık Bakanlığından gerekli ruhsat almak sureti ile faaliyet gösteren kuruluşlar ve bu kuruluşların yurt dışındaki benzeri kuruluşlarca yatarak veya ayakta tedavi edilmesi, gerekli ilaç ve tahlil giderlerinin ödenmesidir.

Geçici iş göremezlik hali üyenin hastalık ve kaza nedeni ile uzman doktorun raporuna dayanılarak mesleki çalışmasını yapamaması halidir. Üyeye çalışamadığı sürenin 10 gün ve daha fazlası olması halinde, ilk günden başlayarak tatil günleri de dahil her geçen gün belli bir limit ile ödeme yapılır. Bu süre 40 günü geçemez.

Gebelik halinde doğumdan önceki 20 gün ile doğumdan sonraki 40 gün için bu maddede öngörülen iş göremezlik yardımının üyeye yarısı verilir.

Hastalık yardımlarının kapsamının kime, hangi koşullarda ödeneceği, kapsamının ve kapsam dışı hallerinin nelerden ibaret olduğu, giderlerin ne şekilde ödeneceği bu konuda oluşturulan fonun kullanın konuları Yönetim Kurulunca hazırlanacak hastalık yardımları ve fonu uygulama esaslarında gösterilir.

Sandıkça, üyeye yapılacak hastalık yardımlarının limit ve yüzdeleri ile iş görmezlik yardımının günlük tutarı ve bir üye ve eşine yapılacak ödeme toplamının tutarı Yönetim Kurulunca ABAYS mali dönemi başında saptanır.
 

Sürekli Malullük Yardımı:
 
MADDE 20- Sürekli malullük durumu, üyenin tedavisi mümkün olmayan, tedavisi uzun süren ve ağır geçen veya en çok 1 yıl tedavisi süresinde şifa bulmayan hastalıklar veyahut bir sakatlık nedeni ile avukatlık mesleğini yapamaması durumudur.

Bu halde, üyenin malullük durumunu saptayan resmi sağlık kurulu raporunun ABAYS ‘a ulaşmasını takiben, Yönetim Kurulunca belirlenecek ek yardım ile talebi halinde üyenin kıdemine bakılmaksızın biriktirme fonu, hesabındaki gelir fazlası payı ve gayrimenkul payındaki hissesi üyeye ödenir.

Sürekli malullük yardımının kime, ne şekilde ve oranda yapılacağı Yönetim Kurulunca çıkarılacak uygulama yönetmeliğinde belirlenir.

(Bu madde 13 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

Ölüm Yardımı:

MADDE 21- Sandık üyesinin ölmesi halinde kıdemine bakılmaksızın biriktirme fonu ve gayrimenkul payındaki hissesi ödenir.

Ayrıca her mali dönem başında yönetim kurulunun belirleyeceği ölüm yardımı miktarı ödenir.

Bu ölüm yardımları üyenin belirleyeceği kimselere, belirlememiş ise yasal mirasçılarına ödenir. Yönetim kurulunca bu hususta gerekirse uygulama yönetmeliği çıkarılabilir.

(Bu madde 13 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

 

Emeklilik Yardımı:

MADDE 22- Her üye 15 tam yıl süre ile (10.maddedeki düzenleme dikkate alınmak kaydı ile) sandık üyeliğini sürdürmüş ve tüm ödentilerini eksiksiz yerine getirmiş ise bir defaya mahsus olmak üzere kendisine emekli yardımı ödenir. Bu yardım, biriktirme fonu ve gayrimenkul payındaki hisselerinden oluşur. Yeniden üyeliğe giriş halinde 10.madde hükümleri uygulanır. Ancak gayrimenkul payı iade edilmez ve yeniden gayrimenkul payı oluşturulmaz.

(Bu madde 13 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiştir.)

 
Tabii Afet Yardımı:

MADDE 23- Deprem, sel, yangın gibi afetler mesleki araç ve gereçlerini yitirenlere, Yönetim Kurulunca belirlenen yardım yapılır.

 

 İKİNCİ KISIM
 Diğer Giderler

 

MADDE 24- Sandığın amacı doğrultusunda yapması gereken işlemler, çalıştırması gereken elemanlar, yapacağı yatırımlar, iştirak, şirket ve kuruluşlar için gerekli kuruluş ve işletme sermayeleri, ödenecek kira bedelleri, finansal kiralama giderleri ve sandık işlemlerinin yapılıp yürütülebilmesi için gerekli diğer giderler sandığın diğer giderlerini oluşturur. Bu giderler bütçe alınarak, çalışma yönetmeliğinde belirli oran ve yöntemlere göre Yönetim Kurulu kararı ile sarf olunur.

 

 ÜÇÜNCÜ KISIM
 Olağanüstü Giderler

 

MADDE 25-Bu yönetmelikte hüküm konulmamış olan ve Yönetim Kurulunca lüzum görülen haller için yapılacak yardım ve harcamalar olağanüstü giderleri teşkil eder.

 

 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 Paranın işletilmesi

 

MADDE 26-Sandığın Paraları:

 1. Taşınır ve taşınmaz mala,
 2. Devlet tahvili veya hazine bonolarına,
 3. Ticari ve sınai kuruluşların pay senetlerine,
 4. Vadeli ve vadesiz banka hesaplarına,
 5. Menkul değerlere, yatırım fonlarına ve benzeri hesaplara,
 6. Altın ve altın yatırım hesaplarına,
 7. İşletme, şirket ve kuruluşlara, kuruluş ve işletme sermayesi olarak yıllık sosyal dayanışma ödentisinin yarısını aşmamak üzere ayrılır ve işletilir.

 

MADDE 27- Vadesiz mevduatta ne kadar para bulunacağı hususu günün şartlarına göre Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

 

 

 BEŞİNCİ BÖLÜM
 Çeşitli Hükümler

 

Sandıktan Yararlanma:

MADDE 28- Her üye sandığa kabul tarihini izleyen ay başından başlayarak bu yönetmelik hükümlerinden yararlanır. Ancak üyenin 19.maddede belirtilen yardımlardan yararlanabilmesi için kayıt olduğu tarihten başlamak kaydı ile 1 tam yılın, 22 maddede belirtilen emekli ikramiyesinden yararlanabilmek için 15 tam yılın geçmesi gereklidir.
 

Yaşların Hesabı:

MADDE 29- Yaşların hesabında nüfus cüzdanlarında yazılı doğum tarihi esas tutulur. Nüfus cüzdanlarında yalnız doğum yılı gösterilmişse 1 Temmuz günü doğum günü sayılır.

 

Kıdem Hesabı:

MADDE 30- Bu yönetmeliğin uygulanmasında kıdem, sandığa giriş tarihinden hesaplanır. Ay kesirleri tam yıl sayılır.

 

 
Bütçe ve Teknik Bilanço:

MADDE 31- Sandığın bütçe dönemi her yılın Ağustos ayı sonudur. Yönetim Kurulu, yönetmeliğin 3.maddesinin (b) fıkrasında belirtilen teknik bilançosunu 2 yılda bir hazırlar veya hazırlattırır.

Teknik bilanço sonucu, sandığın dengesinde bir açık veya fazlalık görülmesi halinde, kazanılmış haklar saklı kalmak kaydı ile bu ve çıkarılacak diğer uygulama yönetmeliklerinde gerekli değişiklikler bilançonun hazırlanmasındaki yöntemle yapılır.

 

Zaman Aşımı:

MADDE 32- İşbu yönetmelikte yazılı yardımlar, hak kazanıldığı tarihten başlayarak 10 yıl içinde ilgililer tarafından istenmeyecek olursa, bu sürenin bittiği tarihte zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı süreleri dolduktan sonra bu miktarlar sandığa gelir kaydedilir.

 

Borçların Mahsubu:
 
MADDE 33-Üyeye veya hak sahiplerine bu yönetmeliğe göre yapılacak tüm ödemelerden öncelikle üyenin sandığa olan birikmiş borçları mahsup edilir. Mahsup işleri yapılırken, sandık alacağına yasal faiz oranında aylık faiz uygulanır.

Yazılı ihtara rağmen verilen sürede borçlarını ödemeyenlerin borcu biriktirme fonundan mahsup edilir.

 

Sandığın Fesih ve Tasfiyesi:         
 
MADDE 34- Sandık, kanuni nedenlerle yahut Yürütme Kurulunun görüşü alınmak sureti ile Yönetim Kurulunun istemi ile veya sandık üye tam sayısının 1/3’ünün yazılı önerileri ile Baro Genel Kurulunun 2/3 çoğunlukla vereceği karar üzerine fesih veya tasfiye olunur.

Bu takdirde;

 1. Öncelikle sandık üyelerine yönetmeliğin 17.maddesi çerçevesinde hesaplanarak haklar ödenir.
 2. Sandık yönetmeliğine göre, emeklilik, malullük ve ölüm yardımı almaya hak kazanmış olanların alacakları, hak sahiplerine ödenir.
 3. Tasfiye tarihine kadar yapılan tahsisler, verilen ödeme kararları, henüz ödenmemiş bulunan yardımlar hak sahiplerine ödenir.
 4. Sandığın varlığından borçları ve tasfiye giderleri çıktıktan sonra kalan mamelek, tasfiye karar tarihinde mevcut biriktirmelere neticesi bulunan katsayı üyelerin hesaplarına paylaştırılır. Paylaştırmadan artan meblağ olursa Ankara Barosuna devredilir.

 

MADDE 35- Ankara Barosu’ndan ayrılanlar, üyelik vecibelerini yerine getirmek kayıt ve şartıyla sandıktaki üyeliklerini devam ettirebilirler. Bunlar sandık üyelerinin tüm haklarından faydalanırlar.

 

MADDE 36- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 6207 sayılı yasaya göre Baro Genel Kurulunca kabul edilmiş bulunan Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin bütün ek ve tadilleri, kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla kaldırılmıştır.

 

MADDE 37-İşbu yönetmelik Baro Genel Kurulunca kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

MADDE 38- Bu yönetmelik hükümlerini Baro Yönetim Kurulu yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM
Geçici Maddeler

 
Geçici Madde 1- Değişiklik hükümleri 13 Ekim 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

Geçici Madde 2- Yönetmeliğin 20,21 ve 22 inci maddelerinde öngörülen yardımlar bu konularla ilgili uygulama yönetmelikleri çıkarılıncaya kadar değişiklikten önceki kurallara göre ödenir. Yönetim Kurulu, yönetmelikte geçen işbu düzenlemeleri en geç 6 ay içerisinde yapar ve yürürlüğe girer.

.