BAROMUZ BAŞKANLIĞI VE İKTİSADİ İŞLETME TARAFINDAN ELEKTİRİK TÜKETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ ABONELİK İÇİN

EPDK TARAFINDAN BELİRLENEN DÜZENLEMEYE TABİ PERAKENDE SATIŞ TARİFESİ ÜZERİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI

YAPILACAKTIR.

İLGİLENEN TEDARİKÇİ ŞİRKETLERİN TEKLİFLERİNİ EN GEÇ 06.05.2016 CUMA GÜNÜ SAAT: 14.00 E KADAR ANKARA BAROSU

MUHASEBE SERVİSİNE ULAŞTIRMALARI GEREKMEKTEDİR. 

 

TEL: 416 72 08 

FAX 425 11 23

 

1.       Teklifler 1(BİR) yıllık olup, verilecek fiyatlar 15.05.2018 sonuna kadar geçerli olacaktır. Gönderilecek olan tekliflerin; kapalı zarf içinde ve zarfın ağzı kapatılarak firma kaşesi ile kaşelenmiş ve teklif veren tarafından zarfın kapatılan kısmı imzalı olacak şekilde elden veya posta/kargo yolu ile 06.05.2016 tarihi saat 14:00’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Posta/kargoda yaşanan gecikmeler ve diğer nedenler ile söz konusu gün ve saatten sonra yapılacak gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir.

 

2.       Teklif veren tedarikçi kurum/şirketin  EPDK tarafından verilmiş perakende satış lisansına  sahip olması gerekmektedir.

 

3.       Teklif veren kurum/şirket Hizmet yeterliliğini belgelendirebilmeli ve daha önce yapmış olduğu iş deneyim belgelerini sunmalıdır.

 

4.       Baronun, sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar iş bu şartnamede belirtilen alımdan vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Vazgeçme hakkının kullanılması durumunda alınmış olan teminat iade edilecektir.

 

5.       İşe başlama bildiriminin (Yönetim Kurulu kararı alınması sonrası) firmaya iletilmesi akabinde, sözleşme hazırlanarak imzalanacaktır.

 

 GENEL ŞARTLAR:

Yönetim Kurulunun 25.01.2012 tarih 77/214, 01.02.2012/78-98sayılı-Y.K kararı ile değişiklik

MADDE 5- Ankara Barosu ihaleyi iptal edip etmemekte, ihaleye çıkılan her türlü satın alma ve yapım işlerini dilediğine tamamen veya kısımlar halinde verip vermemekte serbesttir.

….

Madde 9-İhale Baro web sayfasında ilan edilir.

İhaleye çıkarılırken gerek görülürse, önceden uygun görülen şekilde duyuru yapılabilir. Yine gerek görülmesi halinde duyuru yapılmaksızın “ mektup ile davet’’ veya “elden teklif toplama’’ yöntemleriyle ilgili firmalara sınırlı duyuru yapılabilir.

Madde 11 –Baro ve/veya iktisadi İşletmenin, sosyal tesisi, kafeterya, yemekhane, restoran gibi yerler için piyasadan zorunlu olarak günlük tedarik edilen gıda maddeleri, günlük kullanım malzemeleri, bina, araç ve diğer eşyaların bakım, onarım ve tadilat işleri için gerekli olacak yedek parça ve malzemeler , Yönergede belirtilen satın alma ve ihale usullerine tabi olmaksızın Baro saymanı ve İktisadi İşletmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi kararıyla doğrudan alımları yapılabilir.

Duyuru metinlerde;

·     İhale konusu işin niteliği ve miktarı ve teklif isteme usulü,

·     Yapım işlerinde keşif bedeli,

·     Tüm alımlarda %10 geçici teminatları,

·     Şartname ve eklerinin nereden temin edileceği,

·     İhalenin, nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usulle yapılacağı,

·     Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde tekliflerin hangi tarih ve saate kadar, nereye verileceği,

·     Yeterlik belgesi istenecekse, yeterlik belgesinin nasıl ve ne zaman verileceği hususları yer alır.

Madde 12-ihalelere Doğrudan ve Dolaylı Olarak Katılmayacak Olanlar

1.   Baro Yönetim Kurulu Üyeleri, Baro ve /veya İktisadi İşletmede çalışan personel ve bunların ikinci derece dahil akrabaları ile bu görevlerinden ayrılanlar

2.   Kamu Kuruluşlarınca Resmi Gazetede ilan süreciyle, geçici ve sürekli olarak ihalelerden yasaklanan firmalar ihalelere katılamazlar.

İSTENİLEN BELGELER:

1.   Vergi levhası fotokopisi

2.   İmza sirküleri

3.   Kuruluş gazetesi

4.   Bağlı olduğu oda sicil kaydı (2014 tarihli)

5.   Borcu Yoktur Belgesi (SGK ve Vergi Dairesi)

6.   İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

 

- Baro’nun, yukarıda istenilen belgeleri ibraz etmeyen firma en düşük teklifi vermiş olsa dahi teklif dışı bırakma, ikinci en düşük teklifi veren firmaya iş verme hakkı bulunmaktadır.

- Baro, ihaleye katılan ve son üçe kalan işletmeciler ile toplu pazarlık yapmaya, işletmecilerden tekrar yazılı teklif almaya ve takiben pazarlık usulü ile ihaleyi sonlandırmaya yetkilidir.  

 

 

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :