6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

6736 Sayılı Kanun, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren beyana dayanan vergi ve bu vergiye bağlı cezalar, gecikme zamları, tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı cezalar, gecikme zamları, çeşitli kanunlar gereğince verilen idari para cezaları, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki amme alacakları, il özel idarelerinin bir kısım idari para cezaları, belediyelerin bir kısım idari para cezaları, Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinin borçları hakkında yapılandırma şartları düzenlenmiştir.

Ayrıca anılan Kanunu’nun 11/9 maddesi ile 1136 Avukatlık Kanunu hükümleri gereğince AVUKATLAR VE STAJYER AVUKATLARIN BARO KESENEKLERİ VE STAJ KREDİSİ BORÇLARI için de düzenleme yapılmıştır. Madde gereğince;

- 30.06.2016 tarihi ( bu tarih dahil)  itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu Kanunu’nun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan baro keseneği ve staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın (Kasım 2016) sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların,

- Alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Baro keseneğinin ve staj kredisinin ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen aydan itibaren taksitlerin ödeme süresinin sonuna kadar durdurulacaktır.

Bu hükümlerden yararlanmak isteyen meslektaşlarımız tarafından bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (Ekim 2016) kadar baroya başvurulması şarttır. Ayrıca bu hükümlerden yararlanmak için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilemeyecektir.

Düzenlemede belirlenen şekilde ödemesi yapılmayan alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar, Avukatlık Kanunu hükümlerine göre tahsil edilecektir.

Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türkiye Barolar Birliği yetkili kılınmıştır.

 
Sicil :
Adı :
Soyadı :